Zorgkosten

Onlangs is het zorgstelsel -en daarmee de zorgkosten- aanzienlijk op de schop gegaan. Daarom lichten we u graag de huidige wet- en regelgeving in hoofdlijnen toe.

De oude AWBZ waaruit de langdurige onverzekerbare zorg (zoals onderandere de ouderenzorg) werd gefinancierd is per 1 januari 2015 vervangen door drie nieuwe wetten:

  • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  • Zorgverzekeringwet (Zvw)
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Deze herverdeling heeft onder andere invloed op welke organen beslissen en betalen ten aanzien van uw zorgvraag. Zo wordt de WLZ uitgevoerd door de Zorgkantoren, de Zvw door de verzekeraars en valt de WMO nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Naar gelang uw zorgindicatie kunt u zich op één of meer van deze wetten beroepen. Zo kunt u met een (intramuraal) Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) indicatie vanaf niveau ZZP 4 terecht bij de WLZ, vallen extramurale verzorging en verpleging onder de wijkverpleging die georganiseerd en gefinancierd wordt door de Zorgverzekeraars en valt de eveneens extramurale begeleiding onder de WMO.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De WLZ is er voor mensen die behoefte hebben aan permanent toezicht. Mensen die vanwege een (somatische of psychogeriatrische) aandoening, beperking of een (verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke) handicap, een blijvende behoefte hebben aan permanente toezicht en zorg. Zij hebben 24 uur zorg per dag nodig in de directe nabijheid.

Via deze link kunt u meer informatie lezen over deze wet.

Zorgverzekeringwet (ZVW)

De zorgverzekeringswet is een verplichte verzekering voor iedere Nederlander en dient ter dekking van de meest voorkomende medische en verpleegkundige zorg. Denk daarbij aan de huisarts, fysiotherapie, tandarts of ziekenhuisopname.

Via deze link kunt u meer informatie lezen over wijkverpleging.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Middels de WMO zorgt de gemeente voor de ondersteuning van haar burgers. De nieuwe WMO 2015 is gericht op deelneming in de samenleving. De wet regelt hulp en ondersteuning, die past bij de persoonlijke omstandigheden van mensen.

Via deze link kunt u meer informatie lezen over deze wet.